فهرست

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

. انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، فرزاد محمدپور به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد.