فهرست

انتصاب سرپرست مدیریت بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل:

طی حکمی از سوی" دکتر علی شبستانی منفرد" معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل،"آقای مجتبی رضاتبار" به عنوان سرپرست مدیریت بودجه و پایش عملکرد دانشگاه منصوب شدند.