فهرست

حضور تیم پایش عملکرد وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل:

تیم پایش عملکرد وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه و در نشستی با "دکتر سیدعلی مظفرپور" رئیس دانشگاه و دیگر مسئولین، فرآیندهای مدیریتی و نوآوری در حوزه منابع انسانی، جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه های انسانی و مدیریت اطلاعات بررسی گردید.