فهرست

نیروی انسانی سرمایه هر سازمان است

دکتر رحیمی معاون وزیر بهداشت در جمع مدیران "منابع انسانی" و "توسعه سازمان و تحول اداری" دانشگاههای علوم پزشکی :
حوزه منابع انسانی و تحول اداری را به مثابه بالهای سازمان می باشد.
تخصص و دانش در این حوزه ها بسیار حائز اهمیت بوده و اقدامات مرتبط با منابع انسانی بسیار تخصصی و علمی است.
نیروی انسانی سرمایه، دارایی و اندوخته هر سازمانی است.
تربیت و آموزش صحیح منابع انسانی مهم ترین رسالت مدیران است.
مدیران با تجربه، باید دانش ضمنی مدیریت خود را به مدیران جوان منتقل کنند تا نسل مدیران آینده نظام سلامت، آماده خدمت در هر شرایطی برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.