فهرست

حضور معاون توسعه دانشگاه در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها ...

حضور معاون توسعه دانشگاه، دکتر علی شبستانی منفرد، در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها، دانشکدههای علوم پزشکی کشور و سازمانهای وابسته وزارت بهداشت در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی ایران.