فهرست

ابلاغ مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل:
طی ابلاغی از سوی «دکترعلی شبستانی منفرد» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، آقای حسین خداداد بعنوان مدیر منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند.
قابل ذکر است، ایشان پیش از این بعنوان سرپرست فعالیت داشتند.