فهرست

ابلاغ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل:
طی ابلاغی از سوی «دکتر شبستانی منفرد» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، آقای مهدی صادقی بعنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شدند.
قابل ذکر است وی پیش از این بعنوان سرپرست فعالیت داشتند.