فهرست

حضور آقای دکترشبستانی منفرد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها، دانشکده ها علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته