فهرست

انتصاب سرپرست معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه :
طی حکمی از سوی آقای حسین خداداد سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، آقای ابراهیم حلالخور به سمت سرپرست معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، منصوب گردید.