فهرست

اولین فراخوان مدیریت دانش(ثبت تجارب و ارائه ایده ها و پیشنهادات نو)

به اطلاع کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران محترم دانشگاه می رساند، اولین فرخوان مدیریت دانش به منظور ثبت تجربه و ارایه پیشنهاد در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد.
علاقه مندان می توانند تجارب شغلی موفق و غیرموفق خود را در سامانه مدیریت دانش به آدرس km.behdasht.gov.ir و پیشنهاد را در سامانه پیشنهادات به آدرس sus.behdasht.gov.ir
حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در محورهای فراخوان مندرج در پوستر ثبت نمایند و از مزایای آن برخوردار گردند. فلذا، از تمامی شاغلین محترم از هر نوع وضعیت استخدامی دعوت به عمل می آید. 
دبیرخانه مدیریت دانش، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل     شماره تماس: ۳۲۲۰۲۵۴۷