فهرست

دوره های آموزشی مدیریت دانش

دوره آموزشی سازمان یادگیرنده:

سازمان یادگیرنده بخش اول سازمان یادگیرنده بخش دوم سازمان یادگیرنده بخش سوم
سازمان یادگیرنده بخش چهارم سازمان یادگیرنده بخش پنجم سازمان یاگیرنده بخش ششم
سازمان یادگیرنده بخش هفتم سازمان یادگیرنده بخش هشتم سازمان یادگیرنده بخش نهم
سازمان یاد گیرنده بخش دهم    

 

دوره آموزشی شیوه های دانش نگاری و استخراج دانش:

استخراج دانش بخش اول استخراج دانش بخش دوم استخراج دانش بخش سوم
کلیپ استخراج دانش  کلیپ استخراج دانش  

 

دوره آموزشی شیوه های ارزیابی دانش:

شیوه های ارزیابی دانش بخش اول شیوه های ارزیابی دانش بخش دوم

شیوه های ارزیابی دانش بخش سوم

شیوه های ارزیابی دانش بخش چهارم

کلیپ آموزشی:
- Video My
- ارتباط با دیگران
- ارزیابی اولیه دانش
- ارزیابی محتوی دانش
- آشنایی با پروفایل
- ثبت درخواست دانش
- چرخه دانش و ثبت دانش

My Video:
My Video، بخش اول
My Video، بخش دوم
My Video، بخش سوم
My Video، بخش چهارم
My Video، بخش پنجم
My Video، بخش ششم

ارتباط با دیگران:
- ارتباط با دیگران، بخش اول
- ارتباط با دیگران، بخش دوم
- ارتباط با دیگران، بخش سوم
- ارتباط با دیگران، بخش چهارم
- ارتباط با دیگران، بخش پنجم

ارزیابی اولیه دانش:
- ارزیابی اولیه دانش، بخش اول
- ارزیابی اولیه دانش، بخش دوم
- ارزیابی اولیه دانش، بخش سوم

ارزیابی محتوی دانش:
ارزیابی محتوی دانش، بخش اول
ارزیابی محتوی دانش، بخش دوم
ارزیابی محتوی دانش، بخش سوم

آشنایی با پروفایل:
آشنایی با پروفایل، بخش اول
آشنایی با پروفایل، بخش دوم
آشنایی با پروفایل، بخش سوم
آشنایی با پروفایل، بخش چهارم
آشنایی با پروفایل، بخش پنجم
آشنایی با پروفایل، بخش ششم
آشنایی با پروفایل، بخش هفتم

ثبت درخواست دانش:
ثبت درخواست دانش، بخش اول
ثبت درخواست دانش، بخش دوم
ثبت درخواست دانش، بخش سوم
ثبت درخواست دانش، بخش چهارم

چرخه دانش و ثبت دانش:
چرخه دانش و ثبت دانش، بخش اول
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش دوم
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش سوم
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش چهارم
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش پنجم
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش ششم
- چرخه دانش و ثبت دانش، بخش هفتم