فهرست

اطلاعیه

با عنایت به تصمیمات متخذه مسؤلان ذیصلاح و در راستای حفظ و صیانت از سلامت همکاران محترم ضمن دعوت و الزام به رعایت موازین بهداشتی، اصول پیشگیری و خود مراقبتی بدین وسیله اعلام می گردد:

از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۶  تا اطلاع ثانوی، ثبت ورود خروج کلیه همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل ( تمامی واحدهای تحت پوشش اعم از: اعضاء محترم هیات علمی، پرسنل رسمی، قراردادی، شرکتی و ...) که رابطه استخدامی با دانشگاه دارند، در محل خدمت همکاران محترم با نظارت مستقیم مدیریت محترم واحدها صورت می پذیرد.
(طبق لیست جدول پیوست فوق در تصویر)

♦️تبصره: 
بدیهی است در این ارتباط  همکاران محترم مراکز درمانی( اعم از : بالینی و اداری) طبق هماهنگی و برنامه ریزی با مدیریت محترم /مسؤلین هربخش اقدام موثر و مقتضی را به عمل آورند.