فهرست

ّبرگزاری جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه، در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

برگزاری جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه، در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.