فهرست

چهلمین همایش سراسری معاونین توسعه مدیریت و منابع

چهلمین همایش سراسری معاونین توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه های علوم پزشکی کشور باحضور وزیر محترم بهداشت، معاون توسعه و درمان وزارت بهداشت، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران.

یکشنبه ۱ دیماه ۹۸