فهرست

جلسه مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مسئولان محترم وزارت بهداشت

 جلسه مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مسئولان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیگیری چارت تشکیلاتی گروه های آموزشی دانشگاه.