فهرست

فراخوان ارائه ایده و پیشنهادات

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از ارائه برترین ایده ها و پیشنهادات در حوزه کاهش هزینه ها، بهبود رویه های اجرایی، افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء بهره وری در قالب و اهداف زیر استقبال می نماید.

گفتنی است نتایج کشوری این فراخوان انتخاب برترین پیشنهادات مصوب و ثبت پیشنهادات براساس فرم امتیاز دهی می باشد و همچنین نتایج دانشگاهی صدور گواهی و کسب امتیاز لازم برای ارزشیابی کارکنان می باشد.

علاقمندان جهت شرکت در این فراخوان به آدرس دبیرخانه ارائه ایده و پیشنهادات  http://sus.behdasht.gov.ir، سامانه ثبت مدیران و کارکنان نظام سلامت http://exm.behdasht.gov.ir و یا با شماره ۰۱۱۳۲۱۹۹۱۰۸ مراجعه نمایند.