فهرست

نشست ریاست محترم و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مسئولین محترم وزارت بهداشت در راستای پیگیری مطالبات مالی و بررسی روند پروژه های عمرانی در دست احداث دانشگاه

نشست ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، آقای دکتر زاهدپاشا و مدیران حوزه معاونت توسعه با جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، آقای دکتر ابرازه مدیرکل منابع انسانی، دکتر نوری خواه رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد، مهندس ساکی مدیر کل توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای پیگیری مطالبات مالی و بررسی روند پروژه های عمرانی در دست احداث دانشگاه علوم پزشکی بابل.

شنبه ۲۶ مردادماه ۹۸