فهرست

تمدید مهلت ثبت نام جذب نیروی شرکتی ماما و فوریت های پزشکی

به اطلاع متقاضیان ثبت نام جذب نیروی شرکتی رشته شغلی ماما و فوریتهای پزشکی توسط موسسه کارآفرینان آوا سلامت، جهت بکارگیری در دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند: مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۷ تمدید شد.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات و آگاهی از ثبت نام به سایت موسسه مذکور به آدرس: https://avasalamat.org l مراجعه نمایند.