فهرست

اطلاعیه جذب نیروی شرکتی (ماما - فوریتهای پزشکی) از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت

موسسه کار آفرینان آواسلامت در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون جهت تامین تعداد ۱۸ نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان "کارشناس مامایی" و "کارشناس فوریتهای پزشکی" اقدام نماید.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات و آگاهی از ثبت نام به سایت موسسه مذکور به آدرس: https://avasalamat.org مراجعه نمایند.