فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با معاون پژوهشی و مدیران و مسئولین ذیربط

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با معاون پژوهشی آقای دکتر قدیمی و مدیران و مسئولین ذیربط در راستای طرح و بررسی مسائل معاونت پژوهشی.