فهرست

جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با مدیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، مدیران مراکز درمانی، مدیر درمان و مسئولین مربوطه درجهت قرارداد خدمات پشتیبانی HIS در محل دفتر معاونت توسعه

جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با مدیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، مدیران مراکز درمانی، مدیر درمان و مسئولین مربوطه درجهت قرارداد خدمات پشتیبانی HIS در محل دفتر معاونت توسعه .