فهرست

جلسه مشترک مدیر محترم امور مالی دانشگاه، مسئولین HIS و درآمد بیمارستانها با شرکتهای پویا سامانه و سامان کیش

جلسه مشترک مدیر محترم امور مالی دانشگاه آقای علیزاده، مسئولین HIS و درآمد بیمارستانها با شرکتهای پویا سامانه و سامان کیش جهت بررسی یکسان سازی صورتحسابهای بیماران و برنامه ریزی جهت واریز مستقیم درآمد وصولی به حساب خزانه کشور نزد بانک مرکزی.