فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با معاونت بهداشتی دانشگاه

 نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با معاونت بهداشتی آقای دکتر جوانیان در راستای طرح و بررسی مسائل معاونت بهداشتی .