فهرست

نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با مسئولین محترم کانون بازنشستگان دانشگاه

نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا با مسئولین محترم کانون بازنشستگان دانشگاه درخصوص بررسی و ارائه راهکارهای مسائل مرتبط.