فهرست

جلسه مدیریت بحران و اضطرار دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته بحران در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

جلسه مدیریت بحران و اضطرار دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته بحران در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جهت بررسی مسائل مرتبط.