فهرست

دیدار مدیر محترم پشتیبانی ورفاهی دانشگاه با قائم مقام محترم معاونت توسعه مدیریت ومنابع ومدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

دیدار آقای احمدزاده مدیر محترم پشتیبانی ورفاهی دانشگاه با آقای دکتر پریدار قائم مقام محترم معاونت توسعه مدیریت ومنابع ومدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی جهت پیگیری تسهیلات رفاهی و تخصیص اعتبارات بودجه های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل.