فهرست

حضور آقای مهندس دلاورنیا جهت پیگیری میزان پیشرفت پروژه های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور آقای مهندس دلاورنیا نماینده محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت جهت پیگیری میزان پیشرفت پروژه های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی بابل.

شنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۸