فهرست

نشست مشترک معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه با معاونت محترم درمان و مدیران ذیربط

نشست مشترک معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا، با معاونت محترم درمان آقای دکتر قاسم زاده و مدیران ذیربط.

 یکشنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۸