فهرست

ملاقات روسا، مدیران مراکز درمانی و کارکنان محترم دانشگاه با معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ملاقات روسا، مدیران مراکز درمانی و کارکنان محترم دانشگاه با آقای دکتر زاهد پاشا معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه .

 شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸