فهرست

ملاقات کارکنان محترم دانشگاه با آقای دکتر زاهد پاشا معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ملاقات کارکنان محترم دانشگاه با آقای دکتر زاهد پاشا معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.

چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۸