فهرست

ملاقات معاون محترم آموزشی، اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم دانشگاه با معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ملاقات معاون محترم آموزشی، اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم دانشگاه با آقای دکتر عین الله زاهد پاشا معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.

چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۸