فهرست

دیدار نوروزی با آقای رضا یوسف نیا پاشا معاون اسبق پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دیدار نوروزی با آقای رضا یوسف نیا پاشا معاون اسبق پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل و قدردانی از زحمات ارزشمند ایشان توسط دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حوزه معاونت.

 چهارشنبه ۷ فروردین ماه ۹۸