فهرست

مراسم تقدیر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل از همکار محترم نگهبانی و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهید بهشتی

مراسم تقدیر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل از آقای عین اله قنبرزاده همکار محترم نگهبانی و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهید بهشتی در اقدام شجاعانه جهت کنترل امنیت بیمارستان  .

 سه شنبه ۶ فروردین ماه ۹۸