فهرست

جلسه آغاز سال معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران حوزه معاونت در راستای برنامه ریزی در محورهای نیروی انسانی، بودجه، پشتیبانی و مالی

جلسه آغاز سال معاون توسعه مدیریت و منابع  و مدیران حوزه معاونت در راستای برنامه ریزی در محورهای نیروی انسانی، بودجه، پشتیبانی و مالی.

یکشنبه ۴ فروردین ماه ۹۸