فهرست

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حوزه معاونت از ستاد کشیک نوروزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حوزه معاونت از ستاد کشیک نوروزی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیمارستان آیت الله روحانی (ره).

شنبه ۳ فروردین ماه ۹۸