فهرست

برگزاری آزمون مصاحبه جذب نیروی کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۳ الی ۲۴ اسفندماه ۹۷

برگزاری آزمون مصاحبه جذب نیروی کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۳ الی ۲۴ اسفندماه ۹۷.