فهرست

نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رئیس بانک رفاه شعبه مرکزی بابل

نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رئیس بانک رفاه شعبه مرکزی بابل در راستای ارائه خدمات رفاهی و ارتقای سطح همکاری های فیمابین.