فهرست

نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رئیس اداره امور شعب استان مازندران و رئیس بانک ملی مرکزی بابل و هیات همراه

 نشست صمیمانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رئیس اداره امور شعب استان مازندران و رئیس بانک ملی مرکزی بابل و هیات همراه در راستای اعطای تسهیلات و خدمات رفاهی ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه و ارتقای سطح همکاری های فیمابین.