فهرست

برگزاری جلسه هیات امنای دانشگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برگزاری جلسه هیات امنای دانشگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دو بخش دستور کار مشترک دانشگاه ها و دستور کار  اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی بابل.