فهرست

حضور آقای مهندس دلاورنیا در دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور جناب آقای مهندس دلاورنیا نماینده محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت جهت پیگیری میزان پیشرفت پروژه های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی بابل و تخصیص اعتبارات مورد نیاز.