فهرست

برگزاری جلسه کمیته جذب دانشگاه با محوریت بکارگیری نیروهای "کمک پرستار"

 برگزاری جلسه کمیته جذب دانشگاه با محوریت بکارگیری نیروهای " کمک پرستار" و تصمیم گیری در خصوص شرایط فراخوان دعوت به مصاحبه.