فهرست

برگزاری جلسه معاونین دانشگاه جهت تامین نیاز های دارویی در ایام نوروز

برگزاری جلسه معاونین توسعه درمان غذا دارو ،درخصوص بررسی منابع مالی و اولویت سنجی جهت تامین نیاز های دارویی و لوازم مصرفی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در ایام نوروز

سه شنبه ۷ اسفندماه ۹۷