فهرست

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه های علوم پزشکی قطب یک کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه های علوم پزشکی قطب یک کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱ .