فهرست

گروه مهندسی سازمان و مشاغل

 

نام و نام خانوادگی :  محسن فقیه
           
     سمت :  کارشناس 
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد شیمی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۸ 
        
تلفن داخلی :   ۱۱۳۴

- بررسی پرونده های کارکنان جهت درخواست های واصله شامل ارتقاء رتبه، ارتقاء طبقه، تغییر عنوان، اعمال مدرک تحصیلی و...
- انجام امورات مربوطه و بررسی موارد واصله مربوط به هریک از کمیته ها به اتفاق همکاران مربوطه به آن اعم از کمیته اجرائی،
  کمیته آموزش و توانمندسازی، کمیته نقل و انتقالات، کمیته های ارتقا طبقه، رتبه و...

 

نام و نام خانوادگی :  شهلا حسین خانی روشن
                 سمت :  سوپروایزر آموزش ضمن خدمت دانشگاه
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۸  
        
تلفن داخلی :   ۱۱۳۴

- تهیه و تدوین نیازسنجی دوره های آموزشی ضمن خدمت
- برگزاری کلاسهای حضوری و هماهنگی با اساتید مربوطه
- برگزاری آزمون های غیرحضوری از طریق سامانه آموزش ضمن خدمت
- صدور گواهی برای دوره های حضوری و غیرحضوری
- بارگزاری تمام دوره های اخذشده از واحدها در سامانه آموزش

 

نام و نام خانوادگی :  ملیحه برزگر
                 سمت :  کارشناس
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی مدیریت بازرگانی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۸ 
        
تلفن داخلی :   ۱۱۳۴

- بررسی مدارک و مستندات جهت اعمال مدارک جهت ارتقا طبقه استحقاقی و شغلی

نام و نام خانوادگی :  مریم ثقفی
           
     سمت :  کارشناس تشکیلات
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۸ 
        
تلفن داخلی :   ۱۱۳۴

 
- بررسی مدارک و مستندات جهت ارتقا طبقه استحقاقی، ارتقا رتبه شغلی، احتساب سنوات غیررسمی و اعمال مدارک نیروهای قراردادی-رسمی-پیمانی
- تدوین صورتجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل