فهرست

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  مهدی صادقی
                 سمت :  مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
               تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۱۰۸ 
         تلفن داخلی :  ۱۰۳۷

         سوابق کاری :
                           - مسئول بازنشستگی دانشگاه
                         
 - مدیر امور آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مسئول تربیت بدنی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر توسعه و تحول اداری سازمان:

- درحال بروز رسانی