فهرست

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  مهدی صادقی
                 سمت :  مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
               تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۱۰۸ 
         تلفن داخلی :  ۱۰۳۷

         سوابق کاری :
                           - مسئول بازنشستگی دانشگاه
                         
 - مدیر امور آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مسئول تربیت بدنی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر توسعه و تحول اداری سازمان:

وظايف اجرايی:
- نظارت بر بررسي و ارائه ي پيشنهاد هاي ادغام ،انحلال و يا ايجاد واحدهاي سازماني به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع
- بررسي و ارائه ي پيشنهادهاي حذف ،ايجاد و تبديل پست هاي ساز ماني مورد نياز واحد هاي تابعه با هماهنگي مديريت توسعه سازمان و تحول اداري وزارت متبوع
- بررسي و تاييد موارد انتصاب و تغيير عنوان،ارتقاي رتبه و طبقه و احتساب مدرك تحصيلي و سوابق تجربي كاركنان شاغل در دانشگاه از طريق كميته اجرايي طبقه بندي مشاغل
- تشخيص وتعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي مهندسي مشاغل
- مطالعه و بررسي درامور مهندسي مشاغل
- شناسايي و اصلاح فرايندهاي دانشگاه
- مهندسي مجدد و تحليل و طراحي سيستم ها و روشها ي انجام كار با هماهنگي و همكاري واحد هاي مرتبط
- تهيه و ارائه ي پيشنهادهاي كاربردي براي طرح در شوراها و كميته هاي درون و برون سازماني اجراي برنامه هاي عملياتي
- تشكيل كميته هاي نقشه راه اصلاح نظام اداري و نظارت بر تشكيل جلسات و اجراي مصوبات
- نظارت بر عملكرد واحد هاي تابعه در زمينه وظايف واگذار شده
- پشتيباني اتوماسيون اداري(تعريف سمت در اتوماسيون اداري بر اساس چارت سازماني)
- نظارت برتعداد نيروي انساني شاغل دانشگاه مطابق با چارت سازماني مصوب
- انجام ساير امورمحوله ازسوي رئيس دانشگاه

* وظايف سرپرستی:
- تدوين برنامه راهبردي و برنامه هاي عملياتي معاونت توسعه مديريت و منابع
- برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، تكريم ارباب رجوع، استقرار نظام پيشنهات و مديريت دانش
- نظارت بر حسن اجراي ساختار و تشكيلات مصوب، نظارت بر ابلاغ هاي سطوح سرپرستي، مديريتي و ساير كاركنان
- منطبق باتشكيلات مصوب دانشگاه

- نظارت بر اجراي ضوابط انتخاب، انتصاب،و تغيير مديران
- نظارت بر اجراي صحيح احكام كارگزيني مرتبط با تشكيلات و طبقه بندي مشاغل ،به كارگيري نيروي انساني شاغل در واحدهاي ستادي و اجرايي دانشگاه مطابق پست هاي مربوط

* وظايف مربوط به آموزش:
- مطالعه و پژوهش در خصوص مشاغل كاركنان دانشگاه،ساختار سازماني و پستهاي سازماني
- ارزيابي عملكرد دانشگاه با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي

- نياز سنجي و طراحي برنامه آموزشي مدیران