فهرست

رئیس گروه بودجه و پایش عملکرد

 

نام و نام خانوادگی :  
                
 سمت :   رئیس گروه کارشناسان بودجه
  
  مدرک تحصیلی :   
   
  تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۰۴۶۰
      
  تلفن داخلی :   ۱۲۱۷

 

 

سوابق اجرایی:


- رئیس مالی بیمارستان شهید یحیی نژاد
- مسئول کمسیون ماده ۲۳ دانشگاه
- مشاور معاونت توسعه دانشگاه

- نظارت بر وظایف کارشناسان گروه
- تخصيص بودجه عمرانی در سطح ملی و استانی به بخشهای بهداشت، درمان، آموزش و پشتیبانی
- تهيه و تنظيم موافقت نامه های بودجه تملك دارايی های سرمايه ای (عمرانی) و به تفكيك: بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
- تنظيم اصلاحيه موافقتنامه ها
- تهيه شناسنامه عمرانی جهت واحدها
- تنظيم و ارسال فرمهای بودجه جهت دريافت اطلاعات واحدها
- مبادله موافقتنامه های عمرانی با مراجع ذيصلاح شامل: (معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزی استان مازندران)
- نظارت بر اجرای بودجه 
- برآورد هزينه های واحدهای تابعه و ابلاغ تخصيص بودجه
- مطالعه و تدوين شاخص هاي جذب بيشتر منابع از مراجع ذيصلاح (وزارت متبوع، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، استانداری استان و معاونت برنامه ريزی استانداری)
- پيگيری در راستای اجرايی نمودن مصوبات سفر مقام معظم رهبری و رئيس جمهور محترم به استان
- جمع آوری اطلاعات و مكاتبات واحد های تابعه درخصوص طرحهاي نيمه تمام و احداثی
- ارائه نظرات و تعامل با واحدهای مرتبط و نیز مسئول واحد بودجه در خصوص روند بهبود فرايندها