فهرست

مدیر بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  
               
 سمت :  مدیر بودجه و پایش عملکرد
   
مدرک تحصیلی :  
             
  تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۰
    
    تلفن داخلی :  ۱۰۹۸

 

         سوابق کاری :
                             - کارشناس اداره مالی دانشگاه از سال ۷۶ تا ۸۴
                             - مدیر بودجه دانشگاه از سال ۸۴ تا ۸۸
                             - مدیر مالی دانشگاه از سال ۸۸ تا ۹۱
                             - مدیر بودجه دانشگاه از سال ۹۱ تا کنون

----------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر بودجه و پایش عملکرد:

- تهیه برنامه مالی دانشگاه برای یک سال مالی است که این برنامه شامل پیش بینی درآمدها و سایر مخارج برای دستیابی به اهداف دانشگاه می باشد
- نظارت و تکمیل فرمهای بودجه تکمیلی با نظارت مافوق
- بررسی اعتبارات درخواستی واحد ها و اخذ توضیحات لازم از واحد مربوطه
- اظهار نظر در مورد پیشنهاد وحدها برای استخدام از نظر مالی
- شرکت در جلسات مختلف مرتبط
- تهیه گزارشات لازم
- بررسی و نظارت در تهیه و تنظیم و مبادله موافقت  بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای
- بررسی و نظارت بر تهیه و نهایتا ابلاغ بودجه مصوب