فهرست

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  حسن علیزاده افروزی
             
   سمت :  مدیر امور مالی
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
         
     تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۴۶۴۷
  
      تلفن داخلی :  ۲۱۸

آقای علیزاده

         سوابق کاری :
                           مسئول پذیرش، صندوق، ترخیص و اسناد پزشکی مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۷۲ الی ۷۸)
                           - حسابداری مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۷۸ الی ۸۴)
                           - مسئول مالی مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۸۵ الی ۹۲)
                           - مسئول مالی ستاد مرکزی دانشگاه (سال ۸۶ الی ۸۹)
                           - معاون مدیر مالی دانشگاه (سال ۸۹ الی ۹۲)
                           - مدیر مالی دانشگاه (سال ۹۲ تا کنون)

-----------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر امور مالی:

وظايف اجرايی:
- تصميم گيري و اعلام نظر نهايي در مورد عملكرد واحدهاي تابعه
- اعمال نظارت و كنترل به منظور حسن اجراي قوانين و مقررات
- بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب
- برآورد درآمد و هزينه واحدها
- شركت در مناقصات و مزايده و ...
- تامين مالي و اعمال مديريت بر وجوه
- ارائه گزارش عملكرد به معاون توسعه مديريت ومنابع
- ساير امور مربوطه برابر مقررات
* وظايف سرپرستی:
- بازديد از واحدهاي زيرمجموعه داخل و واحدهاي تابعه(بيمارستان ها-دانشكده ها- معاونت ها)
- برنامه ريزي كلاس و جلسات با همكاران مسئول مالي واحدهاي تابعه
- سازماندهي گرو ههاي از بين همكاران واحدهاي تابعه
- هماهنگي با مديران شبكه هاي بهداشت ودرمان و روساي بيمارستانها درانجام امورمالي
* وظايف مربوط به آموزش:
- جلسات آموزشي مستمر با همكاران صندوق-ترخيص-اسناد-بيمارستان هاي تابعه
- جلسات آموزشي با همكاران مالي ستاد و واحدهاي تابعه