فهرست

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  بیژن احمدزاده
                 سمت :  مدیر امور پشتیبانی و رفاهی 
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
               تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۶۸
         تلفن داخلی :  ۴۴۰

         سوابق کاری :
                           - مدیر امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مسئول کمیته انضباطی و تخلفات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
                           - رئیس اداره امور عمومی دانشکده پرستاری و مامایی بابل
                              - مدیر بیمارستان شهید رجایی بابلسر
                             - مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه 

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر امور عمومی و فنی:

*   وظايف اجرايي:
- اجراي امورمحوله ازسوي معاونت مربوطه و پيگيري آنها
- ساماندهي ، تعيين و پيگيري شرح وظايف ، تقسيم كار و حدود اختيارات ادارات تابعه
- پيگيري اعتبارات لازم جهت انجام امور
- شركت درجلسات و كمسيون ها و كميته هاي مربوطه
- پيش بيني نيازهاي تداركاتي دانشگاه و انجام اقدامات لازم
- ارائه گزارشات مورد نياز به مقام مافوق
- بررسي ،تجزيه وتحليل و اظهار نظردرخصوص آمارواطلاعات ارائه شده از سوي ادارت ذيربط
- نظارت بر تامين كالاها و خدمات مورد نياز دانشگاه و واحدهاي تابعه اعم از بيمارستاني وغير بيمارستاني
- پيگيري استقرار و ارتقاء اتوماسيون اداري براساس طرح هاي مصوب
- رسيدگي به فرايندها انجام معاملات(مزايده ، مناقصه و.... ) برابرآيين نامه معاملاتي دانشگاه

* وظايف سرپرستي:
- ارزيابي ونظارت بر ادارات تابعه ( امورمالي
– تداركات –خدمات –رفاه و تربيت بدني) و بازنگري شاخص ها
- برنامه ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات اداري و پشتيباني و رفاهي
- برنامه ريزي ارائه طرح هاي مربوط به كنترل هزينه هاي غيرضروري
- برنامه ريزي جهت واگذاري بخش هاي ازخدمات و پشتيباني به بخش خصوصي براساس آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه
- برنامه ريزي جهت اجراي امور مناقصه ومزايده متناسب با وظايف دانشگاه براساس آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه
- برنامه ريزي و سياست گذاري و انجام كليه امور اجرايي جهت تامين و تهيه كالا و خدمات براي كليه واحدها

* وظايف مربوط به آموزش:
- بهره گيري ازفناوريهاي نوين جهت بهبود فرايندها وبرنامه ريزي آموزش موارد مرتبط به ادارات تابعه
- پيگيري اجراي آموزش هاي مرتبط با شرح وظايف مديريت وادارات تابعه جهت ارتقائ كيفيت ارائه خدمات

- ابلاغ و آموزش دستورالعمل هاي وزارتي بالادستي به پرسنل و ادارات تابعه