فهرست

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی : حسین خداداد             
             
   سمت :  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
     
         تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶
      
  تلفن داخلی :  ۱۲۲۰

         سوابق کاری :
                           
- درحال بروز رسانی
                           - عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی و دانشگاه
                       ویی رفاهی دانشکده دندانپزشکی

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی:

- تدوين برنامه عملياتی ساليانه واحد بر اساس برنامه استراتژيک دانشگاه
- برنامه ريزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترويج مفاهيم تحول در دانشگاه
- برنامه ريزی برای اجرای طرح تکريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعين دانشگاه
- برنامه ريزی و استقرار نظام پيشنهاد های جهت بهره برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات
- برنامه ريزی برای نهادينه کردن نظام برنامه ريزی عملياتی در سطح دانشگاه
- استقرار و توسعه نظام جامع مديريت دانش و يادگيری سازمانی در سطح دانشگاه
- تهيه پيشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظايف واحدها و پست های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به مرکز توسعه مديريت و تحول اداری وزارت متبوع
- بررسی و ارائه پيشنهادهای ادغام، انحلال و يا ايجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه مديريت و تحول اداری وزارت متبوع
- بررسی و ارائه پيشنهادهای حذف، ايجاد و تبديل پست های سازمانی مورد نياز واحدهای تابعه به مرکز توسعه مديريت و تحول اداری وزارت متبوع
- بررسی مسائل و مشکلات تشکيلاتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی به مرکز توسعه مديريت و تحول اداری
- بررسی موارد انتصاب و تغيير عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کميته هاي مربوط در دانشگاه
- ارائه راهنمايی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه درباره اصلاح، بهسازی و ارتقاء فرآيندها
- مهندسی مجدد، تحليل و طراحی سيستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط
- تعيين و پيشنهاد اولويت های اصلاح روش ها، رويه ها و فرآيندهای انجام کار در واحدها به شورای تحول اداری دانشگاه برای ارتقاء بهره وری، کارايی و رضايت ارباب رجوع و کاهش هزينه ها
- انجام دوره ای تحليل مشاغل برای تعيين نيازهای دانشی و مهارتی شاغلين
- مشارکت در نيازسنجی، تهيه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه
- نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکيلات مصوب دانشگاه
- نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی، مديريتی و ساير کارکنان منطبق با تشکيلات مصوب دانشگاه
- نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در قالب شورای تحول اداری دانشگاه
- نظارت بر اجرای صحيح قوانين و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه
- نظارت بر اجرای صحيح احکام کارگزينی مرتبط با تشکيلات و طبقه بندی مشاغل
- نظارت بر به کارگيری نيروی انسانی شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی دانشگاه مطابق پست های مربوط
- پايش مستمر اجرای برنامه های عملياتی واحدهای تابعه دانشگاه از طريق نرم افزار مربوط
- بروز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تشکيلات، طبقه بندی مشاغل، برنامه ریزی عملیات  و ساير بانک ها
- نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غيردولتی با همکاری واحدهای ذیربط
- هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پيشبرد برنامه های مرتبط
- تهيه و ارائه پيشنهادهای کاربردی برای طرح در شوراها و کميته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پيگيری مصوبات
- مستندسازی و تعيين فرايندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوط
- نگهداری و حفاظت از صورت جلسات کميته طبقه بندی مشاغل و شورای تحول اداری دانشگاه
- تهيه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولين مربوط
- انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پويا و استقرار نظام ها و سبک های نو ين مديريت برای انجام کارآمد مأموريت ها و وظايف اصلی
- انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزيه وتحليل شغل و شرايط احراز شغل