فهرست

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی : حسین خداداد             
             
   سمت :  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
     
         تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶
      
  تلفن داخلی :  ۱۲۲۰

         سوابق کاری :
                           
- درحال بروز رسانی
                           - عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی و دانشگاه
                       ویی رفاهی دانشکده دندانپزشکی

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی:

* وظايف اجرايی:
- مطالعه و بررسي قوانين ومقررات وآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه
- تلاش درجهت تامين منابع انساني دانشگاه
- برآورد نيروي انساني مورد نيازواخذ مجوزهاي استخدامي براساس اولويت ها ونيازها
- تامين نيروي انساني لازم براي نيل به اهداف
- ارزيابي عملكرد كاركنان و كنترل ونظارت برنحوه انجام وظايف شغلي كاركنان
- پاسخگوئي و رسيدگي به شكايات اداري واستخدامي كاركنان

* وظايف سرپرستی:
- نظارت برصدور احكام اعضاي هيات علمي ، كاركنان و بازنشستگان
- نظارت برتهيه و تدوين بخشنامه ها و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي
- نظارت بربرنامه ريزي و اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي
- نظارت و برنامه ريزي جهت واحد تحت سرپرستي

* وظايف مربوط به آموزش:
- ارائه پيشنهادات لازم جهت اصلاح درنظام اداري و استخدامي به مراجع ذيربط

- آموزش و نگهداري منابع انساني ازطريق اجراي طرحهاي حقوق و دستمزد، نظام ارزيابي و نظام آموزش وتوانمندسازي نيروي انساني